Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

联交所参与者市场占有率报告

组别A
(第1至14名)
组别B
(第15至65名)
组别C
(第65名以后)
月 / 年 范围
(%)
占总数百分比(%) 范围
(%)
占总数百分比(%) 范围
(%)
占总数百分比(%) 总成交额
(以十亿元计)#
平均每日成交额 (以百万元计)#
 7月 21 6.71 - 2.52 59.39 2.42 - 0.17 33.75 0.17 - 0.00 6.86 3,412.86  162,516.97
 8月 21 7.44 - 2.47 59.85 2.29 - 0.17 33.47 0.16 - 0.00 6.68 3,105.41 141,154.90
 9月 21  7.10 - 2.70 61.61 2.17 - 0.15 32.16 0.15 - 0.00 6.23 3,000.63 142,887.00
 10月 21 7.65 - 2.36 59.95 1.95 - 0.15 33.61 0.15 - 0.00 6.44 2,189.56 121,641.99
 11月 21 7.30 - 2.41 58.81 2.10 - 0.19 34.34 0.19 - 0.00 6.85 2,647.80 120,354.59
 12月 21  7.19 - 2.35  60.36 2.22 - 0.15 33.69 0.15 - 0.00   5.95  2,387.28  108,512.74
1月 22 7.06 - 2.36  59.64 2.33 - 0.17

34.01

0.16 - 0.00 6.35 2,467.55 117,502.36
2月 22  6.91 - 2.48   60.52 2.35 - 0.17 33.54  0.17 - 0.00 5.94  2,003.81  117,871.09
3月 22  7.74 - 2.83   64.50 2.14 - 0.14 30.50  0.14 - 0.00 5.00  3,634.74  158,032.23
4月 22 7.28 - 2.95 63.47 2.13 - 0.14 31.28 0.13 - 0.00 5.25 1,946.80 108,155.28
5月 22 7.26 - 2.83 64.82 2.03 - 0.13 30.43 0.13 - 0.00 4.75 2,176.27 108,813.50
6月 22 8.12 - 2.56 63.60 2.16 - 0.15 30.86 0.15 - 0.00 5.54 2,830.18 134,770.38
过去十二个月总额 (以十亿元计) 31,802.89
平均每月金额 (以十亿元计) 2,650.24


        

注: 上述报告的市场占有率及成交额数据包括在报告期内有进行交易的所有交易所参与者,但不包括特别参与者经由港股通的南向交易。 
   
有关本报告的过往数据,请参阅「香港交易所市场资料」内「交易所参与者」一栏。 

 

 


更新日期 2022年7月28日