mobile search

新上市证券

-股份,认股权证,交易所买卖基金,单位信讬/互惠基金及债务证券
 

查阅此网页者请注意:
 
1. 有关列于此页的证券发行人的公告,请到披露易网站「 上市公司公告搜寻 - 现有上市证券 」一栏检索  https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml?lang=zh        
 
2. 有关新上市资料,请浏览:
主板:   http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/new_listing_announcements_c.htm(新上市资料)
GEM:  http://www.hkgem.com/newlistings/tc_default.htm(新上市)
 
3. 备 注:
# 已纳入中央结算及交收系统
H 可进行卖空的指定证券
S 须缴纳香港印花税的证券
C 收市竞价交易时段证券

最近两星期新上市及/或可交易证券(包括GEM及非上市可交易股份)

 

上市/开始交易日期

股份简称

股份代号

买卖单位

 
             13/12/2019*  辰林教育  01593    2,000  #    S  C
             13/12/2019*  索信达控股  03680    2,000  #    S  C
             13/12/2019*  人瑞人才  06919       100  #    S  C
             13/12/2019*  丰城控股  08216    5,000  #    S  C
             12/12/2019*  心动公司    02400        200  #     S  C
             12/12/2019**  尚捷集团控股    03860     5,000  #    S  C
             12/12/2019*  康宁杰瑞制药-B    09966     1,000  #    S  C
             12/12/2019*  CEBHK N2212   40096    2,000        
             12/12/2019*  XINGANG B2212   40099    2,000        
              11/12/2019   BOCOM LM N2412   40092    2,000        
                11/12/2019    CHGHK TM B2212    40093     2,000        
                11/12/2019    CHGHK TM B2412    40094    2,000        
               11/12/2019   CHGHK TM B2912    40095     2,000        
              11/12/2019  PB ISSR5 B2512    40097     2,000        
              11/12/2019  GUOFA OI B2212   40098    2,000        
                10/12/2019   招商局商业房讬    01503     1,000  #   S  C
                10/12/2019    啓明医疗-B    02500        500  #    C
                10/12/2019   TF SEC N2212    40090     2,000        
                10/12/2019   CR LAND SPCS   40091    2,000        
               09/12/2019  NOMAD TECH   08645    6,000  #    C
               06/12/2019  BBGX B2212   40085    2,000        
               06/12/2019  JX WCI B2212   40086    2,000        
               06/12/2019  WANDA PPT B2212   40088    2,000        
               06/12/2019  AMIPEACE N2412    40089     2,000        
               05/12/2019  景业名邦集团    02231     1,000  #    S  C
               05/12/2019  SXSY CIO N2212  40082    2,000        
                05/12/2019  LINJIANG N2212    40087     2,000        
                04/12/2019  PRC B2212B    06755     2,000        
                 04/12/2019   PRC B2412    06756    2,000        
                04/12/2019  PRC B2912    06757     2,000        
                04/12/2019  PRC B3912   06758    2,000        
                04/12/2019  CSCFIN III SGPS  40083    2,000        
                04/12/2019  YICHUN DV B2212  40084    2,000        
               03/12/2019  ANTONOIL N2212    40077     2,000        
               03/12/2019  GAOXIN B2212    40081     2,000        
               02/12/2019  ZY AM N2211    40078     2,000        
               29/11/2019  WMCH GLOBAL    08208     6,000  #    S   C
               28/11/2019  捷隆控股    01425     5,000  #    S   C
               28/11/2019  康龙化成   03759        100  #    S  C
                28/11/2019  AAC N2411  40075    2,000        
                28/11/2019  CHINA OVS N2911  40076    2,000        
                28/11/2019  YUZHOU N2505  40079    2,000        
                28/11/2019  HENGQIN B2211  40080    2,000        
                28/11/2019  HENGQIN B2111-R  85915  10,000        
               27/11/2019  利宝阁集团股权   02960   10,000  #    S  

               27/11/2019

 EASTCRT N2211-R   85913   10,000        

 

 * 暂定上市/开始交易日期   

** 暂定由GEM转往主板上市日期


   


 

 


Updated 2019年12月11日

Loading