Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

简化上市文件编制指引

         联交所于刊发指引信HKEX-GL86-16「简化股本证券新上市申请上市文件编制指引」(「简化上市文件编制指引」),以再次表明联交所十分重视上市文件清晰、精简和语言浅白的立场。所有申请人应遵守简化上市文件编制指引。 
   
  简化上市文件编制指引分为四部分:
   
   (a)  编制精简清晰上市文件的一般指引;
     
   (b)  多份有关上市文件披露内容的指引信(大部份以「简化系列」为题的指引信)的综合及更新版本﹙综合版本﹚;
     
   (c)  上市文件内「公司组织章程及公司法概要」等章节披露指引;及
     
   (d)  暂停审理上市申请的情况。